Polityka prywatności

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Polityka prywatności obejmuje zasady związane z obróbka danych osobowych przez Stronę Internetową, w tym podstawy, zamierzenia i obszar obróbki danych osobowych oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą, a także informacje w kwestii stosowania plików cookies oraz instrumentów analitycznych.
 2. Kierownikiem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Stronę Internetową jest
  FHU SKIBIŃSKI
  Kielecka 4W, 26-200 Końskie
  E-mail: fhuskibinski@gmail.com - nazywana dalej “Administratorem”
 3. Dane osobowe na Witrynie Internetowej są procesowane przez Administratora zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, szczególnie zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w kontekście przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zniesienia dyrektywy 95/46/WE (uniwersalne rozporządzenie o ochronie danych) - nazywane dalej „RODO”.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej jest opcjonalne. Analogicznie, dostarczenie danych osobowych przez korzystającego ze Witryny Internetowej jest opcjonalne, z wyjątkiem:
  • obligacji ustawowych - podanie danych osobowych jest koniecznością ustawowym wynikającym z uniwersalnych regulacji prawa narzucających na Kierownika obowiązek obróbki danych osobowych (np. przetwarzanie danych dla prowadzenia ewidencji podatkowych lub rachunkowych) i niepodanie ich zablokuje Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 5. Administrator wnosi specjalnej staranności w celu zabezpieczyć interesy osób, których obrabiane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i gwarantuje, że zebrane przez niego dane są:
  • przetwarzane prawidłowo;
  • zebrane dla określonych, zgodnych z prawem celów i nie ulegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnej z tymi celami;
  • merytorycznie prawidłowe i właściwe w stosunku do zamierzeniami, w jakich są przetwarzane;
  • składowane w formie, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą, nie więcej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • obrabiane w sposób gwarantujący właściwe bezpieczeństwo danych osobowych, obejmujące ochronę przed nielegalnym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich metod technicznych lub organizacyjnych.
 6. Uwzględniając naturę, zakres, środowisko i zamierzenia przetwarzania oraz ryzyko pogwałcenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża stosowne środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie działo się zgodnie z uregulowaniem i by potrafić to udowodnić. Administrator używa środki techniczne zapobiegające zdobywaniu i modyfikowaniu przez nieautoryzowane osoby, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych, gdy – i w takim obszarze, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych zamierzeń; przetwarzanie jest niezbędna do wykonania umowy, której uczestnikiem jest osoba, której dane dotyczą, lub do realizacji działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • obróbka jest niezbędna do realizacji obowiązku prawnego obowiązującego na Administratorze;
  • obróbka jest niezbędna do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wykonywanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane się tyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane się tyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora potrzebuje każdorazowo wystąpienia co najmniej jednej z podstaw określonych powyżej. Konkretne podstawy obróbki danych osobowych Internautów odwiedzających Stronę internetową są określone poniżej.

§3 CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Kierownika wynikają z działań realizowanych przez daną osobę odwiedzającą ze Witryny Internetowej. Na przykład jeżeli dany Internauta decyduje się na użycie z Formularza Kontaktu na Witrynie Internetowej, to jego dane osobowe będą obrabiane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na podejście.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie Internetowej w następujących celach, na następujących zasadach, w czasach oraz w następującym obszarze:
  • Cel przetwarzania danych
  • Odpowiedź na zgłoszenie
  • Dostarczanie wiadomości email w ramach usługi biuletynu informacyjnego
  • Określenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może wymagać Administrator lub jakie mogą być wznoszone wobec Administratora

§4 ODBIORCY DANYCH

 1. Dla skutecznego funkcjonowania Witryny Internetowej konieczne jest korzystanie przez Kierownika z usług podmiotów zewnętrznych. Kierownik korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by obróbka danych spełniało wymogi Regulacji GDPR i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich określonych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Kierownik przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie wymaganym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania technologiczne techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Kierownikowi prowadzenie biznesu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Kierownikowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Internautów wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie wymaganym do zrealizowania danego celu obróbki danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
  • Dostawcy usług księgowych, prawnych oferujący Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator dzieli się zebrane dane osobowe Użytkowników wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie wymaganym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dojścia, poprawy, restrykcji, usunięcia lub transferu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub restrykcji w przetwarzaniu oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do transferu swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw są opisane w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, którego zrealizowano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo składania zażalenia do organu nadzorczego – osoba, której dane są procesowane przez Administratora, ma prawo składania zażalenia do organu nadzorczego w sposób i trybie zdefiniowanym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do oporu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (legalny interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że pokaże on istnienie istotnych legalnych przesłanek do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do określenia, prowadzenia lub obrony roszczeń.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub email na adres Administratora podany w paragrafie 1.

§6 COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) to małe tekstowe dane w postaci tekstowych plików, przesyłane przez serwer i przechowywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na twardym dysku komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta przeglądający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można odnaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może procesować dane zawarte w plikach Cookies podczas użytkowania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:
  • zapamiętywania danych z skompletowanych Formularzy , ankiet lub danych logowania do Strony Internetowej;
  • dostosowania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji przeglądających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej.
 3. Standardowo większość internetowych przeglądarek dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość ustalenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej internetowej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo redukować (np. czasowo) lub całkowicie dezaktywować możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej .
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są ważne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego eksterminacji w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy internetowej przeglądarki.
 6. Administrator może używać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi oceniać ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób anonimowy (są to tzw. dane eksploatacyjne, które zapobiegają identyfikacji osoby) do tworzenia statystyk pomocnych w administrowaniu na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby przeglądającej Stronę Internetową. Administrator używając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest blokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej działaniach na Stronie Internetowej - w tym celu można umieścić dodatek do przeglądarki oferowany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl